Elektromontážní práce

Komplexní elektromontážní práce na zařízení do 110 kV
Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba rozvodných energetických zařízení do 35 kV
Výstavba přeložek venkovních a kabelových sítí do 35 kV
Výstavba venkovních a kabelových přípojek a rozvodných sítí do 35 kV
Výstavba venkovních a kioskových trafostanic do 35 kV
Připojování nových přípojek na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. pod napětím do 1000 V
Přezbrojování stávajících přípojkových a rozpojovacích skříní
Výměna hlavních jistících prvků před elektroměrem
Výstavba, rekonstrukce, opravy, údržba a servis sítí veřejného osvětlení, včetně možnosti provozování
Energetický servis
Montáže, opravy a údržba elektroinstalací (rodinné domy, byty, provozovny, apod.)
Montáže, opravy a údržba hromosvodů

Projekční práce

Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci venkovních, kabelových rozvodných sítí do 35kV, včetně venkovních a kioskových trafostanic
Zpracování projektové dokumentace dle směrnic ČEZ Distribuce, a.s. včetně inženýrské činnosti (zajištění vydání stavebního povolení)
Zpracování projektové dokumentace rozvodů veřejného osvětlení
Zpracování projektové dokumentace pro domovní a průmyslové elektroinstalace
Zpracování dokumentace skutečného stavu
Zajištění vydání stavebního povolení a následné kolaudace včetně veškerých nutných vyjádření dotčených orgánů státní správy, smluv na věcná břemena, atd.

Revizní práce

Provádění veškerých výchozích a pravidelných revizí elektrických zařízení  Bez omezení napětí 
Provádění výchozích a pravidelných revizí hromosvodů
Provádění pravidelných revizí ručního nářadí a spotřebičů
Provádění výchozích a pravidelných revizí velkoodběratelských trafostanic a rozvoden, včetně zajištění vzorků oleje a ochranných pomůcek

Autodoprava


Práce montážní plošinou – dosah 20m


Ostatní práce

Zaměřování stávajících podzemních zařízení (kabely NN, VN, VO ) kabelovými lokátory, včetně zjištění elektrického zapojení sítě
Zajištění geodetického zaměření včetně geometrického plánu pro věcná břemena